Strona glówna

Dla kogo deklaracja PIT-36 za 2023 rok?

PIT-36 to jedna z najbardziej powszechnych deklaracji zeznania rocznego. Wypełniając PIT-36 Wszystko o deklaracji PIT-36 - dla kogo PIT-36 za 2023 rok z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Rozliczenie PIT-36 wspólnie z małżonkiem, odliczenia od podatku możesz rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Możesz też dokonać szeregu odliczeń i skorzystać z wielu ulg podatkowych, o których dowiesz się na tej stronie. Na sam początek dowiedz się, czy PIT-36 to właściwy formularz rozliczenia w Twojej sytuacji.

Deklaracja PIT-36 jest przeznaczona dla Ciebie jeśli:

  • W rozliczanym roku podatkowym prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej?
  • Osiągałeś w rozliczanym roku podatkowym przychody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych
  • Osiągałeś przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach?
  • Osiągałeś dochody z zagranicy
  • Korzystałeś z tzw. kredytu podatkowego
  • Chcesz rozliczyć swoje dochody wraz z dochodami niepełnoletnich dzieci
  • Chcesz odliczyć straty z lat ubiegłych
  • Chcesz wykazać należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika?
Jak wypełnić PIT-36? Do kiedy złożyć PIT 2023. Jakie możliwe ulgi podatkowe dotyczą deklaracji PIT-36 i które z nich Ci przysługują

Spełniając jakikolwiek z powyższych warunków, powinieneś wybrać deklarację PIT-36 dla swojego rozliczenia rocznego. Podstawowym kryterium jest osiągnięcie przynajmniej części przychodów w rozliczanym roku podatkowym, bez pośrednictwa płatnika. W przeciwnym razie właściwą deklaracją będzie PIT-37 ( www.pit-37-2019.pl/). Nie złożysz deklaracji PIT-36 również w sytuacji osiągania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej liniowo.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Rozliczenie w tej formie jest możliwe, jeśli przynajmniej jeden z małżonków spełnia kryteria rozliczenia za pomocą deklaracji PIT-36. O wspólne rozliczenie mogą wystąpić ci małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wymogiem jest również wspólność majątkowa małżonków przez cały rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie. Konieczne jest także terminowe złożenie wniosku o łączne opodatkowanie. Rozliczenia najprościej możemy dokonać, korzystając z darmowego programu PIT, pod adresem: https://www.pit-format.pl/jak-rozliczyc-pit/pit-36.

Kiedy rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe?

Nie mogą dokonać wspólnego rozliczenia małżonkowie, jeśli przynajmniej jednego z nich dotyczą przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej ze stawką podatku 19%. Wspólne rozliczenie nie będzie także możliwe, jeśli przynajmniej jednego z małżonków dotyczą przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub też zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu osób duchownych.

Deklaracja PIT-36 PDF online, szybko i pewnie wypełnisz Twój e-pit 2023. Rozlicz przychody z działalności gospodarczej

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci

O taką formę rozliczenia może występować taki rodzic lub opiekun prawny, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w związku małżeńskim, jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub też odbywa karę pozbawienia wolności.

Właściwy identyfikator podatkowy

Należy pamiętać o wskazaniu poprawnego identyfikatora podatkowego. W sytuacji, gdy w roku podatkowym, podatnik nie prowadził działalności gospodarczej, nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub nie był płatnikiem, powinien podać swój numer PESEL. W innych wypadkach, poprawnym rozwiązaniem będzie podanie numeru NIP w Twojej deklaracji PIT-36.