Załączniki do PIT-36

Strona główna / Załączniki do PIT-36

Załączniki do PIT-36

Twojemu zeznaniu rocznemu, dokonywanemu przez złożenie PIT-36, w zależności od uwarunkowań, mogą towarzyszyć inne druki i formularze, jako załączniki do deklaracji. Jeśli jesteś przedsiębiorcą rozliczającym się według zasad ogólnych lub po wyborze podatku liniowego, konieczne będzie dołączenie druku PIT/B. Nie należy składać go jako odrębnej deklaracji, tylko wraz z deklaracją PIT-36. Jeśli pominiesz złożenie załącznika PIT/B, konieczna będzie Kategorie ulg i odliczeń w PIT-36 – dowiedz się do czego służą załączniki, z których ulg skorzystasz i jakie są limity ulg w pit 2024 korekta deklaracji i złożenie jej z załączonymi PIT-em B. Jeżeli małżonkowie prowadzą samodzielnie działalności gospodarcze, składają PIT/B osobno, również w sytuacji gdy dokonują łącznego zeznania podatkowego. Każdy z małżonków powinien złożyć PIT/B na własne imię i nazwisko. Jeśli natomiast tylko jeden z małżonków prowadzi działalność, bądź jest wspólnikiem spółki, wówczas PIT/B powinien złożyć tylko ten małżonek, który jest przedsiębiorcą. Małżonkowie wspólnie prowadzący spółkę, również składają PIT/B osobno, niezależnie od tego, czy PIT-36 składają samodzielnie czy też rozliczają się wspólnie z małżonkiem, ponieważ PIT/B składa się osobno dla każdego wspólnika spółki osobowej.

PIT-O dla ulg i odliczeń

Jeśli przysługują Ci ulgi podatkowe i zamierzasz z nich skorzystać, konieczne będzie załączenie formularza PIT-O (PIT 0). Załącznik umożliwia skorzystanie z następujących odliczeń od dochodu:

  • Ulga internetowa
  • Ulga rehabilitacyjna (dotyczy wydatków na cele rehabilitacyjne i wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych)
  • Odliczenie darowizn (na cele kultu religijnego, cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych)
  • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  • Wydatki na nowe technologie
  • Ulga z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)

PIT-O umożliwia też skorzystanie z ulg odliczanych od podatku:

  • Ulga prorodzinna (tzw. ulga na dziecko)
  • Ulga abolicyjna
  • Ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej
  • Ulga abolicyjna

Formularz PIT-BR

Pobierz najnowszy druk PIT-36 opublikowany przez Ministerstwo Finansów i dowiedz się jak wypełnić tę deklarację bez pomyłkiumożliwia skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Taka ulga dotyczy między innymi kategorii kosztów w postaci wydatków na wynagrodzenia i inne należności dla pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo rozwojowej i wydatków z tytułu nabywania przez przedsiębiorcę surowców i materiałów, które były związane z działalnością badawczo-rozwojową w obrębie działalności gospodarczej. Z ulgi tej mogą korzystać także ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli wydatki na usługi doradcze, w tym nabycie wyników badań naukowych na potrzebę prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz przedsiębiorcy, którzy odpłatnie korzystali z aparatury naukowo-badawczej, o ile była ona wykorzystywana tylko i wyłącznie w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Niezmiennie, darmowy program, który znajdziesz pod adresem https://www.pit-format.pl/rozlicz-darmowy-pit, będzie znaczącym ułatwieniem w pracy.

Załącznik PIT-D

przeznaczony jest dla osób dokonujących odliczenia od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych. Takie odliczenie przysługuje, jeśli podatnik poniósł wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego, który został udzielony w latach 2002-2006, wydatki na spłatę odsetek kredytu udzielonego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub wydatki na cele mieszkaniowe w latach ubiegłych, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodzie deklarowanym w PIT-36, przychodzie lub podatku za te lata.

Nie daj się zaskoczyć fiskusowi - pamiętaj o terminie złożenia PIT-2024 i wypełnij Twój e-pit samodzielnie, żeby skorzystać z ulg